Regulamin karty Beauty Clinic

Regulamin “Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”

 1. Organizatorem “Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card” jest firma Ośrodek Medyczny Praktident z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 89, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. “Program lojalnościowy PRAKTIDENT Beauty Card” jest programem przeznaczonym dla klienta korzystającego z usług i dokonującego zakupów w Ośrodku Medycznym Praktident, zwany dalej „Uczestnikiem”.
 3. Celem “Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card” jest nagradzanie Uczestnika za wykonywane zabiegi.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Ośrodka Medycznego Praktident oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika. Regulamin “Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”  obowiązuje Organizatora i Uczestnika od chwili jego ogłoszenia i dokonania zakupu pierwszej usługi.

 • 1 – Postanowienia ogólne
 1. “Program lojalnościowy PRAKTIDENT Beauty Card” pozwala Uczestnikowi gromadzić punkty za nabycie usług świadczonych w salonie Ośrodka Meycznego Praktident, na terenie Wrocławia.
 2. Uczestnik “Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card” bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Przywileje nie mogą być także sprzedawane, ani zbywane na inną osobę / innych Uczestników.
 3. Jednej osobie przysługuje tylko pojedyncze prawo członkowskie – każdy Uczestnik posiada jedno konto w “Programie lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”
 4. Uczestnictwo w „Programie lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”wiąże się z prawem do wzięcia udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestnika, związanych z nabywaniem poszczególnych usług. Promocje, o których mowa mogą mieć charakter ogólny lub indywidualny, a prawo ich przyznawania należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Identyfikacja Uczestnika następować będzie na podstawie dokumentu tożsamości.

 • 2 – Uczestnictwo w „Programie lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”
 1. Uczestnikiem „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card” może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat może przystąpić do „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card” wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest również na recepcji Ośrodka Medycznego Praktident oraz na stronie internetowej www.kosmetologia.praktident.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika są wprowadzane do bazy danych „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”

 • 3 – Przyznawanie punktów na konto Uczestnika
 1. Organizator zobowiązany jest do przyznania punktów Uczestnikowi za nabycie każdej usługi w Ośrodku Medycznym Praktident.
 2. Za zakup Bonów okolicznościowych lub voucherów Uczestnikowi nie nalicza się punktów.
 3. Punkty będą przyznawane na konto Uczestnika w zależności od wartości zakupu określonej w polskich złotych: za 1 (jedną) wydaną na zakupy złotówkę w Ośrodku Medycznym Praktident. przyznawany jest 1 (jeden) punkt ,jedynym wyjątkiem podczas przyznawania punktów jest zakup usług w pakietach bądź karnetach- wówczas obowiązuje przelicznik – 1zl to 0.2 punkta.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady naliczania punktów, a także informacji dotyczących towarów i usług objętych „Programem lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”
 5. Punkty mogą być naliczane na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości pracownikowi Ośrodka Medycznego Praktident. Pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia danych osobowych Uczestnika.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące stanu konta Uczestnika można uzyskać w Ośrodku Medycznym Praktident lub poprzez formularz na stronie internetowej www.kosmetologia.praktident.pl

 • 4 – Przyznawanie nagród lojalnościowych
 1. Nagrody lojalnościowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Uczestnik zbiera punkty przez okres 1 roku, licząc od daty przystąpienia do Programu. Po upływie tego okresu punkty zerują się i nagrody lojalnościowe przyznawane są od początku.
3.W przypadku wymiany punktów na rabaty podczas wizyt przelicznik jest następujący: 1pkt-   0.05zł

 • 5 – Zamknięcie konta w „Programie lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w „Programie lojalnościowym PRAKTIDENT Beauty Card”w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika.
 2. Z chwilą rezygnacji konto Uczestnika zostanie zamknięte, a punkty na nim zebrane zostaną unieważnione.

 • 6 – Zakończenie „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”” w każdym momencie jego trwania.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji na rejestracji oraz na stronie internetowej www.kosmetologia.praktident.pl
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia „Programu PRAKTIDENT Beauty Card”,
Uczestnik będzie uprawniony do wymiany punktów na upusty cenowe wg przyznanych nagród lojalnościowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu otrzymania przywileju statusu rabatowego.

 • 7 – Zmiana Regulaminu „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”,
 1. Organizator „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”, upoważniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”z 14-dniowym okresem powiadomienia o zmianach Uczestników z prawem do wypowiedzenia uczestnictwa w Regulaminie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator zobowiązany jest do udostępnienia ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na rejestracji oraz na stronie www.kosmetologia.praktident.pl

 • 8 – Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”, jest firma Ośrodek Medyczny Praktident z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 89
 2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Na Formularzu „Programu lojalnościowego PRAKTIDENT Beauty Card”, Uczestnik wyraża dobrowolna zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Medyczny Praktident w celach określonych niniejszym Regulaminem (m.in. przyznawania punktów i upustów).
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną i sms informacji marketingowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych.

 • 9 – Akceptacja Regulaminu
 1. Podpisanie Formularza stanowi wejście w życie i akceptacje warunków Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 04 maja 2015 roku.