Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: kosmetologia.praktident.pl jest:

Ośrodek Medyczny Praktident ul.Grabiszyńska 89

53-503 Wrocław

tel: 71 359 05 90 , 601 883 853

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.kosmetologia.praktident.pl

Praktident Beauty Clinic – Ośrodek Medyczny Praktident ul.Grabiszyńska 89 , 53-503 Wrocław tel: 71 359 05 90 , 601 883 853

Umowa – umowa lub potwierdzenie zamówienia stanowiące dla klienta potwierdzenie zakupu usług i produktów w sklepie internetowym oraz dokumenty załączone do potwierdzenia zamówienia.

Zamówienie – obiekt będący podstawą do realizacji Umowy przygotowany na podstawie wprowadzonych danych Klienta i Beneficjentów. Podstawa do aktywacji produktów.

Klient – osoba która wystąpi jako strona w umowie oraz akceptant regulaminu i warunków świadczenia usług.

Beneficjent – osoba uprawniona do korzystania z usług zakupionych w sklepie internetowym przez Klienta.

Sklep – sklep internetowy należący do Ośrodka Medycznego Praktident, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

Data zawarcia umowy – dzień w którym zakupione usługi zostają aktywowane przez Ośrodek Medyczny Praktident  oraz Klient otrzymuje dokument Potwierdzenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia mają znaczenie nadrzędne nad pozostałymi dokumentami dostarczanymi do klienta w ramach funkcjonowania Sklepu.

Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego pełną akceptacją.

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych usług i produktów przez Ośrodek Medyczny Praktident i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Ośrodek Medyczny Praktident sprzedaży.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług i produktów Ośrodeka Medycznego Praktident.

Ośrodek Medyczny Praktident ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych produktów i usług na zasadach ogólnych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

 

 

PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Przyjmuję do wiadomości, że Ośrodek Medyczny Praktident jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez Ośrodek Medyczny Praktident w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dane Osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer zamówienia zostaną przekazane Przelewy 24 (DialCom24 Sp. z o.o. adres firmy: 60-327 Poznań, ul.  Kanclerska 15) na potrzeby obsługi zamówienia.

Oświadczam, iż Dane Osobowe Beneficjentów przekazywane są Ośrodek Medyczny Praktident za ich zgodą zgodnie z postanowieniami Ustawy, oświadczam również, że dokonany został obowiązek informacyjny w oparciu o klauzulę informacyjną umieszczoną w punkcie 1 powyżej.

 

ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia na zawarcie umowy lub zakup produktów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.kosmetologia.praktident.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu.

Zamówienia będą realizowane tylko na terenie Polski.

Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował produkt według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty za pomocą systemu Przelewy24.

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Ośrodek Medyczny Praktident, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia zamówienia.

Ośrodek Medyczny Praktident zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Ośrodka Medycznego Praktident  nie wpłynie opłata za produkt.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,

braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,

nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

uznania przez Ośrodek Medyczny Praktident, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: ataku hackerskiego , użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie, podszywania się pod inną osobę.

 

PŁATNOŚCI

Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usług dla Klienta, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.

Obowiązuje jeden rodzaj płatności za zamówione towary poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.

Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do Ośrodka Medycznego Praktident.

Wysokość opłaty za produkt podawana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.

Płatność za produkty i usługi w Sklepie nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

AKTYWACJA PRODUKTU

Aktywacja uprawnień do korzystania z usług rozpoczyna się w dniu określonym przez wnioskodawcę w formularzu oraz po dokonaniu płatności za produkt.

Aktywacja uprawnień dokonywana jest:

w przypadku usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 48 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności w systemie Przelewy24.

w przypadku usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności w systemie Przelewy24.

 

DOSTARCZENIE PRODUKTU

Dostarczenie produktu jest opisane każdorazowo na karcie produktu w Sklepie.

Dostarczenie produktu jest możliwe po pomyślnej aktywacji w systemach bazowych Ośrodka Medycznego Praktident

Gwarancja oraz zakres usług jest każdorazowo dostępne na karcie danego produktu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony (dz. U. Nr 22 poz. 27.1 z dnia 31 marca 2000 r.). Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Prośbę o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: gabinet@praktident.pl lub listownie na adres: Ośrodek Medyczny Praktident ul.Grabiszyńska 89 , 53-503 Wrocław

Ośrodek Medyczny Praktident gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych/kosmetologicznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.

 

KONTAKT I REKLAMACJE

Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

pocztą elektroniczną na adres: gabinet@praktident.pl

telefonicznie 71 359 05 90 , 601 883 853 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-19

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Ośrodek Medyczny Praktident

Dział Obsługi Klienta

ul.Grabiszyńska 89

53-503 Wrocław

lub na adres poczty elektronicznej: gabinet@praktident.pl

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Opłata za połączenia telefoniczne z Ośrodkiem Medycznym Praktident równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ośrodek Medyczny Praktident zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.kosmetologia.praktident.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Ośrodek Medyczny Praktident  zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

Ośrodek Medyczny Praktident  nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.